Make your own free website on Tripod.com
Welcome to Kharoti Women Site
Latest news from Kharoti women
Home
News
Bank Account
Photos Gallery
Links
Contact Us
Culture

خبر

دغه لاندنی دری مکتوبونه دهغو دریوزرو کډوالو دی راتلونکی په هکله دی جی د جرمنی حکومت له خوا د استوگنځی د برابر ولو او نورو احتمالی مرستو په هکله کیږی

de.jpg

de1.jpg

cl.jpg

خبر

په ادامه د خروټود ولایتی شو را گانو د ایجاد په سلسله دننگرهار ولایت دخروټو شورا چه پخوا

ایجاد شوي وه رسمی شوه.

دغه شوراچه فعلاْ 8000 اتنه غړی لری دمحترم عبداقدیر پر ریاست او د محترم معراج الدین په معاونیت د جمعی ورځی د کب دمیاشتی په 16 نیټه په9:00 بجود محترم مولوی ارسلا رحمانی په کورکی دمراسمو په ترڅ کی رسمی شو.

دغو مراسمو کی د خرټو په مرکزی شوراکی ددارالا نشاء ریس محترم انجینر مطیع اله خروتی رپوټ واوریدل شو اوپه ترڅ کی یی د شورا د ښځود څانګی په برخه کی د محترمی ناجیی ساحل خروټی تقرراو انتصاب د راپورپه اکثریت تایید شوه.

 

نوشته حاضر از مقدمه کتاب خط دیورند نوشته محترم انجینیر مطیع الله مطیع خروتی بیدون تصرف نقل و کاپی شده است

 

از همین قلم

به بهانه بیان مختصر زنده گی نامه نویسنده قرار بر این شد که در همین نوشته ذکری ازشجره اصلی و واقعی قوم اعلی نسب و خدا پرست و با غیرت خروتی و کشیدن خط بطلان بالای معلومات نا درست که توسط بعضی از محقق نما های بی مسولیت بشکل مقالات مضحک و خنده آور بیان شده صورت گیرد .

به خاطر پر اهمیت بودن موضوع قرار بر این شد که در پهلوی ذکر اسمای شخصیت های موظف در کمسیون موظف شده غرض ترتیب شجره به متن پشتو اشاره به نا درست بودن نوشته های قبلی و مکث بالای نکات مضحک از شجره نا درست و تفاوت آن با شجره واقعی این قوم اعلی نسب و خدا پرست و با غیرت صورت بگیرد.

توجه کنید در مورد یک قوم اعلی نسب خدا پرست، با غیرت و با همت که کار نامه هایشان همچو سایر اقوام این مرز و بوم در قسمت محاربان آزادی خواهانه و غازیانه عیله انگریزها روس ها و متجاوزین درج اوراق تاریخ افغانستان عزیز است ،با کمال بی همتی خیلی مذبو حانه کوشیده اند با لای داستان خیالی سهاک و ایزب مهر تائید و تصدیق بزنند.

اگر با معرفت و خردو عالمانه و بی طرفانه قضاوت کنیم در قسمتی از این روایت خیالی آمده است ، سهاک و ایزب دوبرادر اولاده یی ابراهیم غلجا ئئ یکی از روز ها در راه روان بودند که الاغی بار کرده یی را یا فتند !! یا واضح تر دزدیدندو بین خود تقسیم نمودند، الاغ به ایزب و پا لان الاغ که در یکطرف پالان یک پسر بچه و در طرف دیگر آن نان جو قرار داشت به سهاک رسید بعد ها پسر بچه را ( خر + روتی ) یعنی الاغ + نان نامگزاری نموده و قتی پسر بچه به سن بلوغیت رسید آن سارق الاغ نجیب زاده یی از خانواده خود را در عقد نکاح این پسر بچه بی هویت یا فت شده از پالان الاغ در آوردند!!


به همین منوال مولف کتاب خورشید جهان آقای شیر محمد گندا پوری با وجود استعداد خوبی که دارند در صفحه 22 کتاب خویش این در امه مضحک را چنین ذکر کرده است:

(( بخاطر بار خر و شمولیت نان جو که آنرا به زبان پشتو (روته) میگویند این طفلک را "خروتی" نام نهادند و وقتیکه بالغ شد نظر به شکل طفلک که او را از طایفه اشراف تصور میکردند با دختری از خانواده خودشان شادی (مذ دوج) نمودند و از بطن ان عفیفه اولاده پسر که بوجود آمد شجره خروتی ها را .. ... ))

ملاحظه کنید اگر فرض کنیم که طفل از داخل پالان الاغ پیدا شده با شد ازمتن نوشته آقای شیر محمد گند اپوری چنین نتیجه گیری میشود که نه تنها این طفل بلکه دختری که به عقد نکاح اش در آورده شده دارای اصل و نسب و عفیفه و پاک دامن وپرهیزگار بوده است.

ویا هم :

در اینجا اقوال مضحک و پوچ و غرض آلود عده یی دیگر از محقق نما های بی مسولیت را که بازهم داستان خیالی ذیل را ترتیب داده اند و تاریخ را فراموش کرده اند ملاحظه کنید :

خروتی ها در اصل نسل سادات اند که از بغداد به سوات (صوات) آمده اند و بعد به منا طق دیگر کوچیده اند برویت اسناد و شواهد معتبر یکی از سیدان سوات بنام ((ملا سید عبداله)) که شخص عالم و فاضل بود به نیت تدریس به پشاور سفر نمود، آنجا یک قطعه زمینی را بخاطر ایجاد مدرسه خریداری نمود و در آن منطقه زمین سهولت های هم جانبه را برای مردم عام و خاص فراهم نمود.

از انجمله جاری ساختن لنگر با سخاوت کامل و باز نمودن دروازه لنگر برای عام و خاص به خاطر جذب و جلب شاگردان و به غرض تعلیم دهی برای شاگردان سخاوت مندانه ادامه داد که این عمل ملا سخی طبیعت به زودی اورا مشهور ساخت هر کسی که از مسیر استقامت این محل سفر می نمود حتماً در این لنگر توقف نموده و شب را سپری و نان را نوش کرده و به سفر خویش ادامه می داد و یا هم قبل از رسیدن به این لنگر با خود میگفت که شب را در لنگری سپری می نما یم که نان خوب یا " شه روتی میدهد.

شه روتی "خه روتی" در لهجه پشتو مردم پیشاور به نان خوب ترجمه شده است.

شه یا خه خوب معنی میدهد و روته یا روتی نان معنی میدهد.

آهسته اهسته مسافرین که در این لنگر مرد سخاوتمند و مشهور ملا سید عبداله یا نان نوش جان می کردند و یا هم شب شان را سپری می نمودند لنگر ش را به لنگر ( خه روتی) به شهرت رسانیدند و این کلمه خه روتی را مختصر ساخته که به خروتی تلفظ نمودند به این ترتیب به مرورزمان اختصار ملاسید عبداله مالک این لنگر خانه را مردم و مسافرین و اطرافیان این به نام اصلی اش نه بلکه به نام خروتی خطاب می نمودند و ملا سید عبداله به خروتی تبدیل شد.

در این زمان حاکم ملک شخص ظالم و جابری بود که عالمان دین، مشایخ سادات و سایر روحانیون را دستگیر می نمود یا می کشت و یا هم از ملک و جایداد فرار می داد.

ملاسید عبدالله خروتی هم به هجرت مجبور شد.

و تنها به طرف ملک های دیگر روان شد در پکتیکا به یک منطقه رسید که درآنجا دو خانه واقع بود که باشنده آن توخی نام داشت اصلآ از این دو خانه یکی متعلق به توخی و دیگری هم متعلق به هوتک بود. یگانه مردی که در این دو خانه بود توخی نام داشت این ها یعنی خروتی و توخی بعد از پرس و پال از حال و احوال همدیگر و در باره سر گذشت خود ها هم قصه نمود ند و توخی و بعد شنیدن داستان زندگی خروتی گفت که مسافر برادر ما هم سه برادر بودیم یک برادر ما وفات کرد و برادر دوم که هوتک نام داشت در زمان طفولیت مفقود شده است و سومی هم خودم هستم که با بیوه یی برادر و خانم خودم در این جا زندگی مینما یم.

این دوتن توخی و خروتی با هم قول برادری دادند و زندگی مشترک را آغاز کردند و چندی بعد توخی نیت خود را مبنی بر جستجوی برا در مفقودش هوتک با خروتی در میان گذاشت ...

وخا نه و کاشانه بشمول خانم خودش و وبیوه برادر ش را تسلیم خروتی نموده خودش به قصد پیدا کردن برادر گم شده خانه را ترک کرد .

سالها سپری شد ولی از تو خی وهوتک هیچ خبری نشده خانم توخی و بیوه برادر توخی ضمن بیان پریشانی شان از نیامدن توخی و ضمننآ از مفقود شدن برادر اول وفوت برادر دومی

و لادرکی این برادر سومی خواهان تعیین وروشن ساختن سر نوشت شان توسط ملا سید عبداله خروتی شدند وقتی خروتی خواهان نظر این دو خانم شد آنها تقاضا نمودند که یا با ما نکاح کنید با هم ما را اجازه بدهید تا سر نوشت خویش را خود ما تعیین نمایم.

خروتی حیران ماند چه کند وچه بگوید بعد از فکر واندیشه زیاد و با در نظر داشت اینکه که با توخی قول برادری داده است وبیوه برادر توخی که به اساس رسوم و عنعنات وفرهنگ که دربین اقوام پشتون در روابط به بیوه برادر موجود است با در نظر داشت شرعیت غرای محمدی

مجبوراً گومل نام خانم برادر وفات شده گی توخی را به عقد نکاح خویش در اورد .

وبه زنده گی عادی خود آغاز کرد .

پس از گذشت سالها ی سال توخی مجد داً به خانه خویش برگشت حال واحوال سفر خویش را به ملا سید عبداله خروتی حکا یت نمود وگفت که کشور های هندوستان و ایران و تمام مناطق افغا نستان را جستجو نموده در منطقه سیوری کلات با با هوتک برادرش را یا قته است .

سپس از خروتی احوال خانه ،خانم خود و خانم برادرمرحومی اش را پرسید.

ملا سید عبداله خروتی تمام جریان را که واقع شده بود توضیح نمود پس این دو خانم هم عین سخنان ملا سید عبدالله خروتی را تایید نمودند .

توخی وقتی از حقیقت اگاه شد در رابطه به بیوه برادرش و ملا سید عبداله خروتی نظر یات مردمان دیگر به خصوص ریش سفیدان را جو یا شد .

بالاخره دست خانم خود را گرفته و بطرف کلات با با جایکه برادر گمشده اش هوتک زنده گی می نمود رفت. ملا سید عبداله خروتی همراه با خانم اش گومل نامه از همین جا به تکثر نسل خروتی شروع کرد که این داستان خیالی ساخته و بافته دست دشمنان قوم با نصب خروتی به خصوص غلجایی ها بوده که انگریز ها در ساختن این داستان خیالی رول بزرگ داشته اند .

به هر صورت خروتی ها اصلآ سلسله مر بوط غلجی ها هستند که یکصدو پنجاه سال قبل از میلاد وجود داشته اند و سلسله شان در تمام جهان پهن است .کرواتهای اروپا هم جز از خروتی های اند که نصب آریایی خروتی ها را تمثیل مینمایند .

فعلآ که به بعضی مدارک مراجعه می شود درزمان احمد شاه ابدالی تنها در منطقه اطراف خط دیورند تعداد نفوس این قوم به کتا بت ملک سید محمد خان به قول پدرش ملک جمعه گل خان خرمنخی و به قول ملک نواب خان فقط درزمان احمد شاه ابدالی به نهصد و پنجا هزار خانواده میر سید .

هم اکنون در بین خروتی ها فراوان روشنفکران مشایخ علماء دینی وروحا نیون مو جود است که مثا ل آن در بین اقوام دیگر به خصوص در بین پشتون ها ی دیگر خیلی کم به مشا هده میر سد .

به اساس اسناد و یاداشت های بد ست ا مده منا طقی که خروتی ها در ان مسکن

گزین بوده اند از شرق کتواز آغا ز و الی دامنه های کوه سلیمان و از آنجا الی بر مل و ضمنآ قسمتی دیگر این قوم در منطقه بنام ارگون مسکن گزین بودند که منطقه برملی را نیز دربر میگرفت که شاخ یا بخش از تاجک ها هم در منطقه پرمل زندگی میکرد. زمانی که حکومت غلجی ها توسط نادر افشار سقوط داده شد.

تعداد زیاد خروتی ها به ایران فرار نمودند و زمانی که شیر خان خروتی به صفت نائب الحکومه قطغن توسط ظاهر شاه تعیین گردید تعداد زیادی از خروتی ها را در شاه جوی، هلمند، کندز ، سرپل ،میمنه ،بغلان ، و مناطق دیگر صاحب زمین و ملک و جایداد ساخت .

بعد از اینکه شیرخان خروتی نائب الحکومه قطغن را بطور مرموزبه قتل رسانیدند. دولت وقت به خاطر ارج گذاری به خدمات موصوف و زنده نگهداشتن نام وی سرحد کندز را بنام شیرخان بندر نامگذاری نمود.

در زمان امیر دوست محمد خان ملک شادی خان و سرور خان از ملکان مشهور انوقت قوم خروتی بودند. هم چنان در زمان امیر عبدالرحمن خان ملک نظرشاه، عمر خان، کریم خان، احمد خان، سرور خان، خواجه گی و جندی بعد ملاگل خان ملک سمندر و ملک روزی خان از ملکان مشهور قوم خروتی بودند که بعداً ملک سمندر را امیر عبدالرحمن خان اعدام نمود .

یکی از طالب العلمان آن زمان که چندی بعد به صفت دره باز در نائب الحکومه مشرقی مقرر گر دید ملا گل خان خروتی بود که بعداً به اساس هدایت و موافقه امیر امان الله خان مطابق به احکام تحریری امیر عبدالرحمن خان ملا گل خان یک دارالوکاله در اطاق که مربوط سرای عبدالر حمن در شهر کابل میشد تا سیس نموده و خودش به صفت مفتی محاکم حکومت مشرقی از سمت دره باز ارتقاً داده شد که امورات دارالوکاله موصوف الی اواخر حکومت محمد ظاهر شاه توسط پسرش عنایت الله مفتی زاده خروتی که در پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل تحصیل نموده بود پیش برده میشد که بعداً عنایت الله موصوف به علت عضویت در نهضت اسلامی توسط دشمنان اسلام در محبس پل چرخی اعدام گردید.

(نویسنده این سطور نواسه مفتی ملا گل خان خروتی و برادر زاده شهید عنایت الله مفتی زاده خروتی می باشد)

در گومل از سابق دو گروه خروتی ها خیلی مشهور بودند. گروه اول را خروتی های کابلی یا پاسنی خروتی که کلان یا ملک شان خواجه گی بود که در جنگ ها توسط سلیمان خیلی به قتل رسید. وگروه دوم بنام خروتی های پایانی یا لاندنی خروتی که ملک مشهور آن مخامد نام داشت.

شیر خان نائب الحکومه و سرور خان ناشر هم مربوط همین گروه دوم اند.

در تل ملک محمد کریم خان راجی ملک مشهور خروتی های کوچی بود که اعلحضرت محمد ظاهر شاه برایش رتبه و معاش اعزازی تعین کرده بود.

در زمان امیر امان الله خان خروتی ها در مقابل انگریز ها جنگ های فراوانی نموده اند وقربانی های زیادی هم داده اند که غازیان مشهور این جنگ ها و سایر شخصیت های مطرح این قوم را

بزرگان و علماً وشخصیت های تشکیل می دهد که در شجره واقعی قوم خروتی که کار آن طی کمسیونی پیش برده می شود که در کمسیون ترتیب شجره ذوات آتی از ولایات پکتیکا غزنی لوگر پروان کندز ننگرهار ولغمان افغانستان شرکت دارند :

1 - محترم مولوی ارسلاء رحمانی شخصیت روحانی افغانستان.

2- محترم مولوی عبد الرحیم خان .

3 – محترم حاجی محمد ایوب خان .

4- محترم سناتور خاگی .

5- محترم سناتور شهنواز خان .

6- محترم محمد حسن غازی زاده .

7- محترم خالد فاروقی و کیل شورا .

8- محترم نیاز محمد امیری وکیل شورا .

9- محترم مدیر محمد هاشم خان .

10- محترم تورنجنرال دیپلوم انجینیر عبد المنان امیری .

11- محترم حیات الله مفتی زاده خروتی .

12- انجینیر مطیع الله مطیع خروتی ریس دارالانشای شورای مرکزی قوم خروتی .

13 –ملک سید ملا خروتی متنفذ قومی .

14-انجنیر نجیب الله راعی روشنفکرو نویسنده .

15- محب الله خارنوال .

16-محترمه پوهیالی نورضیاء رئیس( بنیاد رابعه خروتی نخستین شاعره زن) .

17-صدیق الله ساهل ریس مرکز تحقیقات بین المللی و استراتیژیک افغانستان.

18-الحاج غلام نبی خروتی کوچی .

19-احمد جان ناشر ولد الحاج غلام جیلانی ناشر .

20-بشیر احمد بشارت .

21- محترم مدیر سید رحمن خروتی .

22- محترم وکیل بسم الله خان .

23- محترمه ناجیه ساحل خروتی ریسه بخش زنان دارالنشای شورای مرکزی .

24- محترم دکتور محمد نسیم .

25-محترم حاجی عبدالقدیر ننگرهاری .

26-محترم معراج الدین خروتی.

27 – محترم حارث خان خروتی .

قابل یاداوری است که اگر مورخین محترم بزرگان اقوام و سایرین در رابطه به ترکیب این کمسیون و در رابطه به بهتر تهیه نمودن شجره قوم خروتی نظریاتی داشته با شند به آدرس پوست بکس 551 کابل افغانستان ارسال داشته منت گزارند.

(مولف)

Copyright Kharoti Women All Rights Reserved